JANNE AHONEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN

JANNE AHONEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN

Hallitsemattomasta globalisaatiosta kestävään ihmiskuntapolitiikkaan

Euroopan unioni on johtava voima ihmiskuntapolitiikassa – kansainvälisessä kauppapolitiikassa, kehityspolitiikassa, ympäristöpolitiikassa ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Niiden avulla Euroopan unionin tulee keskittyä edistämään rauhaa, turvallisuutta ja kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa.

Euroopan unionia ei tule kehittää sotilasliitoksi eikä sotilaalliseksi suurvallaksi. Unionin tulee ehkäistä kansainvälisten ristiriitojen syntymistä ja edistää niiden rauhanomaista ratkaisemista Yhdistyneiden Kansakuntien kautta ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön puitteissa.

Hallitsemattomasta globalisaatiosta on siirryttävä globalisaation hallintaan ja YK:ssa hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) tehokkaaseen edistämiseen kaikkialla maailmassa.  Euroopan unionin tulee toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita myös omassa sisäisessä kehityksessään.

Köyhyyttä on poistettava tehokkaasti kehityspolitiikan keinoin ja reiluja kauppapolitiikan sääntöjä kehittämällä. Köyhyyttä vastaan on taisteltava ja alueellisia eroja on tasoitettava myös Euroopan unionissa.

Siirtolaisuus- ja maahanmuuttopolitiikkaan on kehitettävä uudet säännöt, joilla kansainvälisiä muuttoliikkeitä hillitään. EU:n jäsenmailla tulee olla oikeus puuttua työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen.

EU:n ulkorajojen valvonnan tulee olla jäsenmaiden vastuulla ja niitä tulee vartioida tehokkaasti. Mahdollisuus rajatarkastuksiin on säilytettävä myös sisärajoilla. Toisesta jäsenmaasta tulevat turvapaikanhakijat ja on voitava käännyttää rajalta. Suomen tulee muiden Pohjoismaiden tapaan ottaa käyttöön rajatarkastukset.

Kehityksen tulee olla kestävää sekä taloudellisesti, yhteiskunnallisesti että ympäristöllisesti.

Yhteiskunnalliseen kestävyyteen kuuluvat tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan lisäksi demokratian, oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Euroopan unionin jäsenmaissa ja myös Suomessa on suuria puutteita oikeusvaltioperiaatteiden toteuttamisessa.

Suomessa valtiovalta ajoi virheellisellä vahvan markan talouspolitiikalla ja sen synnyttämän talouskriisin taitamattomalla hoitamisella 1990-luvun alussa suuren joukon yrittäjiä vararikkoon ja kohtuuttomaan velkakierteeseen. Nämä vääryydet on korjattava.

Valtiollinen media, Yleisradio, on vaikuttanut vaaleihin suuria puolueita kohtuuttomasti suosimalla. Äskettäisissä eduskuntavaaleissa valtiollinen media vaikutti ratkaisevasti vaalitulokseen sulkemalla yhden eduskuntapuolueen kokonaan niille järjestettyjen vaaliohjelmien ulkopuolelle. Eurovaaleissa puolueita on kohdeltava tasapuolisesti.

Ympäristöllisen kestävyyden edistämiseksi on turvattava maaseudun elinvoima ja hillittävä suurkaupunkien kasvua. Maatalouden tulee perustua pien- ja perheviljelmiin. EU:n maataloustuet on suunnattava uudelleen kestävää kehitystä edistäviksi. Omaa maataloustuotantoa on varjeltava epäreilulta ja kestämättömällä tavalla tuotettujen tuotteiden kilpailulta rajasuojan avulla.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on keskityttävä päästöjen vähentämiseen niissä maissa, joissa toimenpiteillä on suurin vaikutus. Kehitysyhteistyövaroja ja muuta kansainvälistä rahoitusta on suunnattava ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistämiseen. Tämä tarjoaa markkinoita Suomessa kehitettävälle teknologialle.

Suomen ja EU:n tulee mahdollisimman pian lisätä kehitysyhteistyörahoitustaan kansainvälisten sitoumusten mukaiseen 0.7 prosenttiin bruttokansantulosta ja suunnata sitä kestävää kehitystä tehokkaasti edistävään toimintaan, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen, väestönkasvun hillitsemiseen ja koulutukseen.

Tähtiliike korostaa, että kestävän kehityksen toteuttaminen edellyttää viime kädessä elämän ja politiikan arvojen muutosta nykyisestä aineellisten arvojen ylivallasta kohti henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja korostavaa arvomaailmaa.